Düalist bakış açısı Nedir? Düalizm Nedir?


dualizm nedir,dualist bakis acilariDüalizm, ikici görüşlerin bir arada bulunduğu ve ikili felsefi görüşlerin yan yana olduğu bir düşünce şeklidir. Düalizme göre her varlık mutlaka ikilik temelinde irdelenir ve araştırma konusu olur. Düalizm çoğu zaman duoteizm ile de eş anlamlı olarak kullanılabilir. Düalist bakış açısı din ve felsefe konularında çeşitli farklı öğretileri tanımlamak için kullanılır. Bu öğretilerin temelinde ise iki varlık bulunur. Bu varlıklar hem ikilidir hem de birbirinin zıttı durumundadır. Genellikle, dinsel ikicilik düalizmin ana konularından birisidir. Düalist anlayışına sahip kişiler İki tanrıcılığı benimsemiş kişilerdir. Yani bu kişiler dünyada iki tanrının var olduğu inancına sahiptirler. Birbirleriyle uyumlu iki ilahi varlığı benimseyen düalist düşünceye sahip kişiler iki tanrının da birbiriyle uyum içinde olduklarını kabul ederler.

 Düalizmin Ortaya Çıkışı

 Düalist bakış açısı M.Ö. 400’lü tarihlerde ortaya çıkmıştır. Yunan bir düşünür olan Anaksagoras, Düalist bakış açısının yani ikici öğretilerin ilk savunucusudur. Anaksagoras, düalizm konusunda yaratan ve yaratılanın birbirine indirgenemeyecek uyumu için bir ikilik öğreti meydana getirdiğini öne sürerek, düalizm hakkındaki görüşlerini ortaya koymuştur.


 Düalizm Bakış Açısının Çeşitleri


 Düalist bakış açısı, evrende var olan bütün gerçeklerin birbirlerine bağlı duran ikiliklerde meydana geldiğini öne sürer. Bu açıdan farklı düşünce türlerine göre düalizm bakış açısı da çeşitlilik göstermiştir. Özellikle, siyaset ve metafizik konusunda farklı düalist bakış açıları görmek mümkündür. Genel olarak Düalizm çeşitleri şu şekildedir;

 1- Felsefi Düalizm: Kişilerin ve maddelerin varlık sorununa düalizm çerçevesinde ilgili cevaplar arar. Varlığın nasıl madde ve düşünce ile uyumlu olduğunu kanıtlamaya çalışır.

 2-Ahlak Düalizmi: Ahlak düalizm bakış açısı teolojik insanın nasıl ortaya çıktığını araştırır. Tek tanrı ilkelerini değil çift tanrı ilkelerini savunur. İyi ve kötüyü araştırır.

 3- Ontolojik Düalizm: İnsanların dünyayı algılama ve algının dışında ikili kavrama eğilimlerini ifade eder. Taoizm ve klasik Hinduizm bu bakış açısına örnektir.

 4-Siyasi Düalizm: Politik alanda ikilikçilik, yasama ile yürütmenin birbirinden ayrılması anlamına gelmektedir.

 5-Ruh Düalizmi: Kişilerin iki veya daha fazla ruhtan oluştuklarını savunur.

 6-Teistik Düalizm: Tanrı ile evren arasındaki tüm yaratılış evresini ifade eder.

 Düalizmin Özellikleri


  Evrenin varoluşunu açıklamaya çalışırken felsefenin kabul ettiği ilk öge ve varlıklar, felsefede “töz” adı ile adlandırılır. Her şeyin değişmesine rağmen değişmeden kaldığı öngörülen töz yaklaşımı, düalist kişiler tarafından kabul görmemektedir. Düalizm bakış açısı, birbirine indirgenemeyen iki farklı töz varsayımının olduğunu savunur. Bu nedenle tüm varlıkların tek bir tözden meydana geldiğini tümüyle reddeder. Düalizm, tekçilik bakış açısına karşı kendi çokluk ya da ikicilik bakış açısını benimser. Her ne kadar düalizmin bakış açısı İkici görüşler olarak görülse de zamanla ikici görüş bakış açısı da felsefenin sorunlarına cevap verememiştir. Bu nedenle düalist bakış açısı da çoğu zaman eleştirilmiştir.Yorum Gönderme

1 Yorumlar

  1. Düalizm gerçek ile hayal arasında aslında var gidip gelmekte denilebilir. Ayrıca felefese belkide en önemli şeydir. Sonuçta felsefe hep sorgulamak zorundadır

    YanıtlayınSil