Modernizm Sanat Akımı Nedir? Postmodernizm Nedir?


modernizm-nedir-postmodernizm-nedirModernizm, sanat dünyasında geçmişten kopuşu ve endüstriyel yaşama uyum sağlamayı ifade eden uluslararası bir harekettir. I.Dünya Savaşı ile eş zamanlı olarak sanatta bir daha radikal akımların olduğu dönemi başlatmıştır.

Modernizm temel olarak Batı toplumundaki değişimlere dayanmaktadır.19.yüzyılın sonlarından itibaren Avrupa'da hızlı sanayileşme, bilimsel gelişmeler ve sosyal değişimler yaşandı. Bu durum toplumda eski sanat ve anlatı biçimlerine karşı yabancılaşmaya neden oldu.

Yaşanan savaşlar ve politik gelişmeler de dönemin sanatçılarına ahlaki değerlerden uzaklaşıldığını düşündürüyordu. Birinci ve İkinci Dünya Savaşlarındaki katliamlar, insan toplumu, inançlar ve gelenekler üzerine tartışmalara neden oluyordu. Sanatçılar eserlerinde dönemin ekonomik, sosyal ve politik yönlerini yansıttılar. Modernizmle birlikte mimarlık, fotoğrafçılık, müzik, edebiyat ve diğer sanatlarda daha radikal akımlar ortaya çıktı.

Modernizm'in Önemli Temsilcileri


Modernizm'in öncülleri Fransa'da 19. yüzyılın ortalarında yaşadı. Yazar Charles Baudelaire, Ressam Édouard Manet ve Şair Gustave Flaubert ilk modernist eserleri verdiler. Ama o dönemde bu tür eserler "Avangard" olarak adlandırılıyordu. Genel olarak gelenek karşıtı bir hareket olarak görülmekteydi.

1890'dan itibaren eskiyi tamamen değiştirmek fikri yaygınlaştı. Sanattaki yansıması olan Modernist Hareket, çeşitli sanat dallarını yeniden tanımlamaya çalıştı. Eserlerin yöntemi, malzeleri ve niteliği tartışılmaya başladı. Sanat yapmak için yeni yollar aradın.

Edebiyat en etkili olduğu alanlardan biriydi. Basil Bunting, Jean Cocteau ,Joseph Conrad, TS Eliot, James Joyce, Franz Kafka, Virginia Wolf ve Marcel Proust bu alandaki ünlü temcilcileridir. Müzik dünyasında Arthur Schoenberg, İvar Stravinsky ve George Antheil gibi besteciler Modernizm'i temsil ettiler. Görsel sanatlarda ise Kübizm ve Sürrealizm gibi Modernist Akımlar ortaya çıkmıştır.

Mimari'de Modernizm, mühendislik,.yeni teknolojiler ve pragmatist bakış açısı eserlerde kendini göstermeye başladı. Eserlerde artık endüstriyel malzemeler de kullanılıyordu. Le Corbusier, Walter Gropius ve Mies van der Rohe dönemin ünlü mimarları arasında gösterilirler.

Savaş Dönemi


I.Dünya Savaşı yılları ile birlikte toplumsal huzursuzluk ve radikal siyasi görüşler sanat üzerindeki etkisini hızla artırdı. Savaş sonrası ise tüm acımasızlık gözeler önüne serildi. Savaştan önce hiçkimsenin beklemediği ölçüde bir yıkım ve can kaybı yaşanmıştı.

Böyle bir siyasi ortamda bazı Modernistler kendilerini toplumsal hareketin bir parçası olarak gördü. Bazıları ise tamamen apolitik bir tarzı benimsedi. O dönem sanat dünyasında insanlığın ahlaki olarak geri gittiği fikri yaygındı. Savaşın sonuçları bu durumun kanıtı olarak görülüyordu. Savaş sonrası yıllarda Modernist akımlar hızla yükselişe geçti. Dada, Sürrealizm, Kübizm ve Bauhaus en önemlileridir.

Savaş Dönemi'nin sanat dünyası üzerinde iki etkisi vardı. Birincisi Avrupa'lı sanatçıların Amerika'ya kaçışıdır. Avrupa'nın sanat akımları da bu kıtaya taşındı. İkinci önemli sonuç ise sanatta Maksizm'in etkisinin görülmeye başlamasıdır. Rus Devrimi sonrası Markist Modernist sanatçılar ortaya çıktılar.

II.Dünya Savaşı, Amerika'ya daha büyük bir sanatçı göçüne sebep oldu. Özellikle de New York'u bir sanat merkezi haline getirdi. Sonraki yıllarda Amerika, Soyut Dışavurumculuk, Pop Art ve Minimalizm gibi sanat akımlarıyla bu ivmeyi sürdürdü.

Post-Modernizm


Modernizm yüzyılı aşkın süre boyunca ana akım olarak kabul edildi. Ancak 20.yüzyılın sonlarında eleştiriler almaya başladı. Bu dönem tüketim toplumuna dönüşüm gerçekleşirken kitle iletişim araçları da yavaş yavaş günlük hayata giriyordu. Modernizm daha elit, halka inmeyen ve statükocu bir hale geldiği için eleştiriliyordu.

1960'larda Modenizm'e tepki olarak başlangıçta mimaride etkili olan Post-Modernizm adı verilen yeni bir sanat hareketi ortaya çıktı. Bu hareket, sanatın yanı sıra felsefe ile de bağlantılıydı. Yükselen Post-Modernizm zamanla Modernizm'in yerini aldı. Yine de bu iki akım arasındaki ayrım net değildir. Bazı sanat eleştirmenleri Post-Modernizm'i Modernizm'in devamı olarak görür.

Yorum Gönderme

0 Yorumlar