Seküler Nedir? Sekülerizm Ne Demektir? Sekülerizm ile Laiklik Arasındaki Farklar


sekulerizm-nedir-sekuler-nedirSeküler kelimesi Latince bir kelime olup nesil ya da yüzyıl anlamı taşımaktadır. Günlük hayatta çok fazla kullanılmayan bir kelimedir ancak algısal olarak insan hayatında yer edinmiştir. Seküler kelimesi aynı zamanda “laiklik, laikleştirme” manaları taşımaktadır fakat laiklik ile düşünce ve davranış bakımından bazı farklılıklar gözetmektedir.

Seküler Hristiyanlık dininin düşünce yapısından ortaya çıkmıştır. Tanrı’nın zaman kavramından sıyrılıp her yerde var olduğu kanısından uzaklaşan bir hipotezi destekleyen seküler kelimesi evrende hareket eden ve varlığını sürdürmeye devam eden her şeyin dünyevi bir merkezde ilerlediğini savunmaktadır. Yani bu kavrama bir nevi hayat ve yönetimin Tanrı’nın idaresinden uzaklaşması düşüncesi olarak bakılabilir.

Seküler bakış açısı tüm dini ve spiritüel kavramları kapsayacak kadar geniş bir inanış biçimidir adeta bütün bu inanışların kaynağı olarak bilinmektedir. Yalnızca gündelik hayatta çok fazla kullanılmadığından tam olarak açıklanamamıştır. Seküler kâinatta meydana gelen bütün olay ve olgulara dini ayıracak bir biçimde yaklaşır. Örneğin, Batılı toplumlar genel olarak seküler devlet, seküler toplum olarak anılmaktadır.

Sekülerizm Nedir?


Sekülerizm, inanç bakımından toplum hayatında ve diğer tüm dini olaylarda ahiret ve dini inançları terk edip tamamen dünya hayatına odaklanmak demektir. Sekülerizmi benimseyen insanlar ve toplumlar her şeyin oluşumunu dünyevi olarak düşünüp Tanrı’nın elinin değdiğini reddederler. Sekülerizmde nedensellik ve deneycilik ön plandadır. Doğaüstü olayların varlığı ve nedeni araştırılırken din ve Tanrı ile bağdaştırılmaz. Evrende var olan olaylar sekülerizme göre dünyanın mekaniği ve matematiğine göre işler. Bu kavramda insanlar dünyayı ve varoluşu anlamaya çalışırken dine hiçbir şekilde başvurmazlar.

Sekülerizmin bazı otoriteler tarafından ateizm ile karıştırıldığı görülmüştür. Ancak ateist toplumlar genel olarak bu durumu reddeder. Çünkü sekülerizm inanç olarak belli bir inancı savunur fakat dini otoritenin günlük hayat ile ilgili bir ilgisi olmadığını düşünür.

Sekülerizm tanımına felsefi açıdan bakılacak olursa bu kelime dogmatik bir inanç biçimi olmayıp tamamen nedensellik felsefesi üzerine kuruludur. Sekülerizmde tüm kavramlar bilimsellik ve somut temellere göre şekillenir.


Seküler toplum nedir?


Seküler toplum deyince akla ilk olarak Batılı toplumlar gelir. Batılı toplumların seküler toplum olarak düşünülmesinin nedeni bu toplumların insanları din seçme konusunda özgür bırakması ve herhangi bir dini dayatmaya maruz bırakmamasıdır. Bireyler istediği dini inancı seçmekte hürdür ve özgürdür.

Seküler toplumlarda politik karar verme mekanizmasında dinin herhangi bir rolü yoktur. Eski toplumlarla şimdiki Batılı toplumlar karşılaştırıldığı vakit dini etiğe eskisi kadar bağlı olmadığı görülür.

Sekülerizm ile Laiklik arasındaki farklılıklar nelerdir?


Sekülerizm ile Laiklik arasındaki farkları değerlendirirken öncelikli olarak her iki kavramın tanımının yapılması gerekmektedir. Sekülerizm, herhangi olay ve meselelerde bütünüyle dünyevi yaklaşım olup Laiklik ise din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması olarak ifade edilir. Yani sekülerizmde din ve yaşam laiklikte ise din ve devlet işleri farklı olarak hareket eder. Bu bağlamda her sekülerin laik olduğunu söyleyebiliriz fakat her laik kimsenin seküler olduğunu söylemek mümkün değildir.

Laiklik kavramı dinin kötüye kullanılmasını önlemek açısından olumlu bir yaklaşımdır. Sekülerizm ise Tanrının dünya üzerinde hükümlerini tatbik etmekten kaçındığından dolayı bir açıdan deistlik yaklaşımına da benzetilebilir.

Yorum Gönderme

0 Yorumlar