Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu TİTRK | Rehin Sözleşmeleri


Rehin-SozlesmeleriKüçük ve orta boy işletmelerin finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla 6750 sayılı Ticari İşlemlerde Rehin Kanunu 1 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğü girmiştir.

Rehin Sözleşmesi
a)      kredi kuruluşları ile tacir, esnaf, çiftçi, üretici örgütü, serbest meslek erbabı ve tüzel kişiler arasında
b)      Tacir ve/veya esnaflar arasında yapılır.

Rehin hakkı rehin sözleşmesinin taşınır rehni siciline tescil edilmesiyle kurulur. Rehin sözleşmesi ektronik ortamda veya yazılı olarak düzenlenir.
Rehin hakkının kurulabilmesi ve 3. kişilere karşı hüküm ifade edebilmesi için sözleşmenin rehinli taşınır siciline tescili zorunludur.

Rehin Kapsamı: Alacaklari fikri ve sınai mülkiyete konu haklar, hammaddei hayvan her türlü kazanç ve iratlar, kira gelirleri, kiracılık hakkı, makine, teçhizat, araç ve ekipmanlar, ticari unvan veya işletme adı, ticari plaka ve ticari hat gibi birçok unsur rehin kapsamına girer.

Ticari işletme ve Esnaf işletmesinin Rehni: Bir ticari işletme veya Esnaf işletmesi bir bütün olarak rehin verilirse, işletmenin içerisindeki başka sicile kayıtlı taşınır varlıklar da rehin altına alınmış olur. Örneğin uçak gemi gibi taşınırlar rehin altına alınamazken işletme bir bütün olarak rehin verilirse işletmeye ait bu uçak ve gemiler de rehnedilmiş olur.


Lex Commissoria Yasağı

Bu yasağa göre, rehin kurulurken sözleşmeye ‘borçlu borcunu ödemezse, alacaklı rehinli malların mülkiyetini kazanır’ şeklinde bir hüküm koyamaz. Borç ödenmediğinde 6750 sayılı TİTRK Madde 14/1’e göre; icra ve iflas kanunu’nun 24. Maddesine dayanarak rehinli taşınırın mülkiyetinin devri talep edilebilir.

Taşınırın Değer Tespiti: Borcun ödenmemesi sonrası alacaklıların haklarını kullanımında, alacaklının başvurusu üzerine rehin verenin yerleşim yerindeki Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından taşınırın değeri ekspertiz hizmeti sunan gerçek veya tüzel kişilere 3 gün içerisinde tespit ettirilir.Tespite itiraz edilmesi durumunda mahkemece 3 gün içerisinde yeni değer tespiti yaptırılır, 2 yıl geçmeden yeni değer tespiti istenemez.

Temerrüt Sonrası Haklar

Borcun süresinde ifa edilmemesi halinde; 2004 sayılı İİK’nun 24.maddesine dayanarak rehinli taşınırın mülkiyetinin devri istenilebilir. Taşınırın değeri borcu ödemeye yetmezse geri kalan miktar için haciz yoluna gidilebilir. Taşınırın mülkiyetinin devri yerine rehnin paraya çevrilmesi yoluna da gidilebilir, rehnedilen taşınır borcu ödemeye yetmezse yine kalan miktar için haciz yoluna gidilebilir. Ayrıca rehin alacaklısı, alacağını varlık yönetim şirketlerine devredebilir.

Rehnin Sona Ermesi: Rehin alacaklısı, Türk hukukuna tabiyse 15 iş günü içinde, yabancı hukuka tabiyse 30 iş günü içinde rehin kaydının sicilden terkini için başvuruda bulunur. Bu yükümlüğü yerine getirmeyen rehin alacaklısı hakkında borç tutarının onda biri oranında idari para cezası Bakanlıkça uygulanır.

Yorum Gönderme

0 Yorumlar