Anlaşmalı Boşanma | Tek Celsede Nasıl Boşanılır?anlasmali-bosanma-tek-celsede-bosanma Tek Celsede Nasıl Boşanılır?


Boşanma davasında tek celsede sonuç alınması çoğu zaman mümkün olmamakta uzayan boşanma süreci her iki tarafta da sorunlar yaşanmasına sebep olmaktadır. Ülkemizde her yıl yaklaşık 140.000 çiftin boşanma davası süreci geçirdiği düşünüldüğünde boşanma davalarından hızlı ve etkili sonuç alınması önem kazanmaktadır. Gerek avukat ile takip edilen boşanma davalarında gerekse de şahsi olarak açılan boşanma davalarından hızlı ve etkili sonuç alınması için birtakım şartlara uygun hareket ederek tek celsede boşanmak mümkündür.

Boşanma davaları evlilik birlikteliğini sonlandırmak isteyen eşlerin aralarında anlaşıp anlaşamamalarına göre anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davaları olarak ikiye ayrılmaktadır. Anlaşmalı boşanma davalarında evliliğin sona ermesiyle ortaya çıkan sonuçlar hakkında protokol imzalanması gerekirken çekişmeli boşanmalarda diğer eşin evlilikteki kusur durumu mahkeme huzurunda ispatlanmaya çalışılmaktadır. Anlaşmalı boşanma davalarında gerekli şekil şartlarına uyulması halinde tek celsede boşanılabilirken çekişmeli boşanma davalarında bazı koşulları yerine getirerek hızlı bir biçimde boşanılması mümkündür.


Tek Celsede Anlaşmalı Boşanma Davası


Tek celsede boşanma davası denince ilk akla gelen boşanma türü anlaşmalı boşanma davalarıdır. Anlaşmalı boşanma davası açılabilmesi için;
  • Evliliğini sonlandırmak isteyen eşlerin en az 1 yıldır evli olması,
  • Evliliğin sona ermesiyle ortaya çıkacak velayet, nafaka, tazminat, mal paylaşımı gibi boşanmanın hukuki sonuçları hakkında eşler arasında boşanma protokolünün imzalanması,
  • Evliliğini sonlandırmak isteyen eşlerin bu taleplerini aile mahkemesinde kendi hür iradeleriyle beyan etmesi

Şartlarının bir arada gerçekleşmesi gerekmektedir. 1 yıldan az süren evliliklerde anlaşmalı boşanma davası açılamamakta, boşanmanın sonuçları hakkında anlaşılamaması veya mahkemeye gelinmemesi halinde de anlaşmalı olarak boşanılamamaktadır.

Tek celsede anlaşmalı olarak boşanma davasının sonuçlanması için boşanmak isteyen eşlerin anlaşarak boşanmalarını kabul ettikleri ve boşanmanın hukuki sonuçlarını karara bağladıklarına dair anlaşmalı boşanma protokolü imzalamaları gerekmektedir. Bu protokol imzalandıktan sonra eşlerden biri veya ikisi anlaşmalı boşanma dava dilekçesi ve anlaşmalı boşanma protokolüyle birlikte aile mahkemesine başvurarak boşanma davası açabilmektedir.

Anlaşmalı boşanmada tek celsede boşanılması eşlerden her ikisinin de ilk mahkemede hazır bulunması üzerine gerçekleşmektedir. Avukatla takip edilen boşanmalarda avukatların mahkemede bulunması anlaşmalı boşanma davasının sonuçlanması açısından yeterli olmamakta mutlaka eşlerin mahkemede hazır bulunması şartı aranmaktadır. Eşlerin anlaşmalı boşanmalarda mahkemede boşanmak istediklerini onaylamaları halinde hakim çoğu zaman boşanma kararını ilk mahkemede açıklamakta ve boşanma kararına itiraz edilmemesi halinde boşanma kararı kesinleşmektedir.

Çekişmeli Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?


Anlaşmalı boşanma davalarına göre daha uzun süren çekişmeli boşanma davaları eşlerin evliliğin sona ermesinde kusurluluk oranlarının ortaya çıkarılması esasına dayanmaktadır. Çekişmeli boşanma tek celsede biter mi konusu davanın durumuna göre değişmekle birlikte gerekli şekil şartlarının sağlanması halinde hızlı bir biçimde çekişmeli boşanma davaları sonuçlandırılmaktadır.

Çekişmeli boşanma davaları özel ve genel sebeplere dayanılarak açılmaktadır. Çekişmeli boşanma davası evliliğin temelden sarsılması, mizaç uyuşmazlığı, eşlerin birbirine güveninin sarsılması, şiddetli geçimsizlik gibi genel sebeplere dayanılarak açılabileceği gibi akıl hastalığı, suç işleme, aldatma (zina), haysiyetsiz yaşam sürme şeklinde medeni kanunda belirtilen sebeplere dayanılarak da açılabilmektedir.

Çekişmeli boşanma davası hangi gerekçeler ile açılıyor olursa olsun davanın hızlı bir şekilde sonuçlanması için davaya konu sebeplerin mahkemede ispat edilmesine yarayacak her türlü kanuni delilin boşanma dava dilekçesi başta olmak üzere ilk mahkemede mahkemeye getirilmesi gerekmektedir. Örneğin, çekişmeli boşanmalarda diğer eşin kusurlu olduğunu mahkemede kabul etmesi, tanık dinlenmesi işlerinin ilk mahkemede yaptırılması gibi işlemler çekişmeli boşanma davasının 2-3 celsede sonuçlanmasına yardımcı olacaktır. Çekişmeli boşanma davalarında avukat tutmak boşanma davası sürecinin daha sağlıklı olarak yürütülmesine doğrudan etki etmektedir.


Boşanma Davasında Avukat Tutmak Zorunlu Mudur?


İster çekişmeli boşanma davası olsun isterse de anlaşmalı boşanma davaları olsun aile mahkemelerinde görülen boşanma davalarında avukat tutma zorunluluğu bulunmamaktadır. Maddi durumu yeterli olmayan kimseler barolara başvurarak boşanma dilekçesi hazırlanması başta olmak üzere baroya kayıtlı avukatlardan ücretsiz hukuki yardım talep edebilmektedir. Dava dilekçesinin hazırlanmasında bilgi sahibi olan kimseler ise internet ortamından temin edecekleri matbu dilekçeleri doldurarak aile mahkemesine boşanma davası açabilmektedir.

Boşanma davasının dava açacak kişi tarafından takip edilmesi mümkün olmakla birlikte hukuk bilgisi yetersiz olan kişiler avukatlardan danışmanlık ve avukatlık desteği alarak boşanma sürecini takip etmektedir. Boşanma davasında avukatlık ücretleri her yıl barolar tarafından asgari tutarlara göre belirlenmekte olup 2019 yılında;
  • Anlaşmalı boşanmalarda avukatlık ücreti; 7.300,00 TL,
  • Çekişmeli boşanmalarda avukatlık ücreti; 11.300,00 TL

Olarak belirlenmiştir. Çekişmeli boşanma davalarında ayrıca maddi ve manevi tazminat davası açılması söz konusuysa bu durumda avukatlar dava değerinin yüzde 15’i kadar da tazminat davası için ücret talep etmektedir. Barolar tarafından belirlenen bu tutarlar tavsiye niteliğinde ücretler olup aile hukuku alanında uzman avukatlarla yüz yüze görüşülerek anlaşma sağlanmasında fayda vardır. Avukat aracılığı ile takip edilen boşanma davaları daha hızlı ve etkili bir şekilde sonuçlanmakta olduğundan boşanmanın tek celsede sonuçlanması için avukat tutulmasında yarar vardır.

Yorum Gönderme

0 Yorumlar