İşçinin Haklı Nedenle İş Sözleşmesini Feshi


İşçinin iş kanununa göre haklı sebeplere dayanarak işten ayrılması, kıdem tazminatı başta olmak üzere ücret alacaklarına dair haklarının işverene karşı talep edilmesine imkan vermektedir. İşçi ve işveren işe başlangıçta süreli ya da süresiz olarak bir işin yapılmasına dair sözleşme imzalamaktadır. Ancak zaman içinde işyerinde işi bırakmayı gerektirecek haklı bir gerekçenin ortaya çıkması işçinin hukuki haklarına zarar gelmeden işten ayrılmaya imkan vermektedir.

İşveren haklı gerekçelere dayanarak işçinin sözleşmesini sona erdirebileceği gibi işçide haklı gerekçelerin varlığına dayanarak işten ayrılma hakkına sahiptir. işçinin işten ayrılmasını haklı kılan gerekçeler iş kanununda belirtilmiş olup bu gerekçelerin varlığıyla işten çıkma durumunda kıdem tazminatı ve fazla ücret alacaklarına dair işveren aleyhine dava açılabilmektedir.is-sozlesmesini-feshetmeİş Sözleşmesini Haklı Fesih Nedenleri


İş sözleşmesinden kaynaklanan çalışma durumlarında işçi veya işveren haklı bir sebebe dayanarak iş sözleşmesini feshedebilmektedir. İşten kendi isteğiyle ayrılan işçinin haklı gerekçeler sebebiyle işten ayrılması hukuki haklarının korunması bakımından oldukça önemlidir. Bu sayede işçiler işveren aleyhine tazminat davası açarak çalıştıkları sürelere ilişkin eksik ödenen ücretlerini ve tazminatlarını talep etme hakkına sahiptir.

İş sözleşmesinin işçi tarafından feshi iş kanununda düzenlenmiş olup belirli koşullarda yapılabilmektedir. İşçinin işi bırakmasını haklı kılan gerekçeler şunlardır:
 • Erkeklerde zorunlu askerlik hizmeti dolayısıyla işten ayrılma,
 • Kadınlarda evlendikten itibaren 1 yıl içinde işi bırakma hakkı,
 • Kanunda belirtilen fazla mesai ücret alacağına ilişkin ücretlerin eksik ödenmesi de dahil olmak üzere işçinin maaşının eksik ödenmesi,
 • İşçinin sağlığının çalıştığı işten dolayı bozulması ve bu durumun sağlık raporu ile belgelenmesi,
 • İşyerinde görülen işin vasfının değişmesi,
 • İşyerinin makul olmayan uzak bir yere taşınması sebebiyle işin devamının sağlanmasının zorlaşması,
 • İş sözleşmesinde belirlenen işler dışında farklı görevler verilmesi,
 • İşyerinde taciz veya ahlaka uygun olmayan kötü muamele görme,
 • İş sebebiyle işveren, müşteri veya diğer çalışanlar tarafından uğranılan şiddet, hakaret, küfür, iftira gibi fiiller

İşten ayrılmayı haklı kılan sebeplerdendir. Bu sebeplerin varlığına dayanarak usulüne uygun işten ayrılma hallerinde tazminat başta olmak üzere işçinin iş sözleşmesinden kaynaklanan hakları işveren tarafından ödenmek zorundadır.

İşçinin Haklı Nedenle İşten Ayrılırken İzlemesi Gereken Usul


İşçinin haklı nedenlerle işten ayrılmasında haklarının korunması bakımından birtakım usullerin takip edilmesi gerekmektedir. Bu usuller ileride iş mahkemesine dava açılması başta olmak üzere hukuki hakların korunmasını sağlayacaktır. İşçinin haklı gerekçelerle iş sözleşmesini sona erdirmesi tek taraflı olarak mümkündür. İş sözleşmesi, haklı gerekçenin öğrenilmesinden itibaren 6 gün içinde işçi tarafından feshedilebilir. Ancak haklı gerekçenin üzerinden her halde 1 yıl geçmesi halinde iş sözleşmesi sona erdirilememektedir.

İş sözleşmesinin sona ermesinde haklı bir sebebin ortaya çıkması halinde işçi, işçinin haklı nedenle feshi ihtarname örneği ile işverene noter kanalıyla veya iadeli taahhütlü posta ile ihtarname göndermelidir. İhtarnamede haklı gerekçenin varlığı açık bir şekilde ispatlanmalı işyerinden talep edilen tazminat, ödenmemiş ücret veya eksik ücretlerin belli tarihe kadar ödenmesi talep edilmelidir.

İş sözleşmesinin feshedilmesinde usulüne uygun olarak ihtarname gönderilmesi iş sözleşmesinin işçi tarafından tek taraflı olarak feshi anlamına gelmektedir. Gönderilen bu ihtarname işverenin eline ulaştıktan sonra işe devam etmeye gerek yoktur. Ayrıca usulüne uygun olarak gönderilen ihtarname haklı nedenle iş sözleşmesini feshetmede ihbar sürelerine uyulması zorunluluğunu da ortadan kaldırmaktadır.

İşçinin Haklı Nedenle İşi Bırakmasının Sonuçları


Çalışma hayatında özel sektör çalışanları iş sözleşmesinin tek taraflı sona erdirilmesinde haklı gerekçelerle bu hakkı kullanabilmektedir. İşçinin haklı nedenle feshi 2019 işverene karşı hak talep etme imkanı vermektedir. Bir işten sebepsiz yere ayrılan işçi kıdem tazminatı gibi haklarından mahrum kalacak ve bildirimde bulunmadan işi bırakması halinde işverene ihbar tazminatı ödemek zorunda kalabilecektir. Ancak haklı sebeple ve usulüne uygun olarak işi bırakma;
 • İşverene karşı çalışılan süreler boyunca kıdem tazminatı talep etme,
 • İhbar sürelerine uyulmadan işi bırakmada ihbar tazminatı ödemekten kurtulma,
 • İşyerinde eksik ödenmiş veya ödenmemiş ücretleri işverenden talep etme ve yasal yollara başvurma

Başta olmak üzere hukuki hakların korunmasına aracılık edecektir. İhtarnamede belirtilen sürede işveren, işçinin haklarını ödememesi halinde işçi öncelikle zorunlu arabulucuya başvurarak haklarını talep edebilmekte, buradan sonuç çıkmazsa iş mahkemesine dava açabilmektedir.

Yorum Gönderme

0 Yorumlar