İşverenin Haklı Nedenle İş Sözleşmesini Feshi


isverenin-isci-cikarmasi İşverenin haklı gerekçelerle iş sözleşmesini tek taraflı sonlandırması, çalışma hayatında sıkça karşılaşılan bir durumdur. İşçilerin olduğu kadar işverenlerde iş kanununda belirtilen haklı gerekçelere dayanarak iş sözleşmesini tek taraflı olarak feshedebilmektedir. Tek taraflı fesihlerde işçi haklarını aramak için hukuki yollara başvursa bile haklı gerekçenin varlığından dolayı işveren maddi olarak tazminat ödemek zorunda kalmayacaktır.

İşverenin iş sözleşmesini tek taraflı sona erdirmesi sırasında dayandırdığı gerekçe iş kanunda sayılan nedenlerden biri olmalıdır. Ayrıca bu sebeplerin varlığına dayanarak yapılacak fesih bildirimlerinde bildirim süreleri ve sözleşme feshi usullerine uygun hareket etmek gerekir. İş sözleşmesinin işveren tarafından tek taraflı feshi, bildirim sürelerine uyulmadan ve ihbar tazminatı ödemek zorunda kalmadan işçi çıkarılmasına imkan vermektedir.


İşveren Hangi Nedenlerle İş Sözleşmesini Tek Taraflı Olarak Feshedebilir?


İşverenin tek taraflı olarak haklı nedenlerin varlığına dayanarak yaptığı iş sözleşmesini sonlandırma yöntemine bildirimsiz fesih adı verilmektedir. İşverenin haklı nedenle feshi iş kanunu tarafından belirlenen sebeplerin varlığı ileri sürülerek gerçekleştirilmektedir. İş kanunundan kaynaklanan ve işverene bildirimde bulunmadan iş sözleşmesini tek taraflı sonlandırma fırsatı veren nedenler şunlardır:

      Sağlık Nedenleri;

 • İşçinin kendi kusuru sebebiyle hastalanması veya sakatlanması; işçinin kendi kusurundan dolayı işi aksatması iş sözleşmesini fesih sebebidir. İşçi mazeretsiz olarak son işe gelmediği günden başlayarak geriye doğru 1 ay içinde 5 gün işe gelmemesi veya art arda 3 gün devamsızlık yapması halinde işveren tarafından işten çıkarılır.
 • Tedavi edilemeyen hastalığa tutulma; sağlık kurulu raporuyla desteklenen bu durumda işçinin kusuruna bakılmaksızın iş sözleşmesi feshedilebilir.
 • İşçinin kusuru bulunmaksızın hastalık, kaza, gebelik ve doğum sebebiyle devamsızlık yapma; işçinin işyerinde çalışma süresine göre bildirimde bulunma süresini 6 hafta geçen devamsızlık yapma iş sözleşmesini haklı fesih nedenidir. Doğum ve gebelikte ise bu süre doğumdan önce 8 doğumdan sonra 8 hafta olarak uygulanmaktadır.

      Ahlak ve iyi niyet göstergesi olmayan durumlar;

 • İşçinin işvereni yanıltması,
 • İşçinin başka çalışanlara ya da müşteriye cinsel tacizde bulunması,
 • İşçinin namus ve şerefi zedeleyici davranışta bulunması,
 • İşçinin yalan söylemesi ve işyerine bağlılığa uymayan hareketlerde bulunması,
 • İşyerinde işçinin suç işlemesi,
 • İşçinin sürekli devamsızlık yapması,
 • İşçinin görevini yapmaması ve işi ve işyerini zarara uğratması,
Zorlayıcı Sebepler; 1 haftayı aşan işçiden kaynaklı zorlayıcı sebeplerin varlığı halinde 1 haftalık sürede işçiye yarım ücret ödenmektedir. Ancak 1 haftadan sonra işveren iş sözleşmesini feshedebilir ya da askıya alabilir.
İşçinin gözaltına alınması ya da tutuklanması; işçinin gözaltına alınması veya tutuklanması sebebiyle devamsızlık yapması işverene tek taraflı fesih hakkı vermektedir.

İşverenin Derhal Fesih Hakkını Kullanma Süresi


İşveren iş kanununda belirtilen haklı sebeplerin varlığına dayanarak iş sözleşmesini tek taraflı feshederken bildirim sürelerine riayet etmek zorundadır. İşverenin işçinin haklı nedenle fesih süresihaklı gerekçeyi öğrendikten itibaren 6 gündür. Ancak haklı gerekçenin üzerinden 1 yıl geçmesi halinde iş sözleşmesi tek taraflı feshedilememektedir.

İşveren tarafından yapılacak haklı gerekçelerle fesihlerde işçi maddi menfaat elde etmişse bildirim süreleri dikkate alınmamaktadır. İşçinin işyerinden zimmetine para geçirmesi, sahtecilik yapması, rüşvet gibi çıkar sağlayıcı durumlarda işveren herhangi bir süreye bağlı kalmadan iş sözleşmesini feshetme hakkına sahiptir.

İşveren haklı sebeple fesih hakkını kullanırken usul olarak bu bildirimi noter aracılığıyla ya da iadeli taahhütlü posta yoluyla yapmalıdır. İşçinin eline gerekli tebligat ulaştıktan sonra işçi işten atılmış ve iş sözleşmesi hukuki olarak tek taraflı bir şekilde feshedilmiştir.İşverenin Haklı Nedenle İş Sözleşmesini Feshinin Sonuçları Nelerdir?


Çalışma hayatında işçi ve işverenin birbirlerine karşı karşılıklı hak ve sorumlulukları bulunmaktadır. İşçinin sorumluluklarını yerine getirmemesi halinde işveren işyerinin düzenini temin etmek için iş sözleşmesini feshetme hakkına sahiptir. İşverenin haklı nedenle feshi 2019 hakkı iş kanunundan kaynaklanan bir haktır. Bu hakkın kullanılması;
 • İşverenin ihbar bildiriminde bulunmadan iş sözleşmesini tek taraflı sona erdirmesini,
 • İş sözleşmesinin sona ermesiyle kıdem tazminatı başta olmak üzere işçinin sahip olacağı haklardan işverenin sorumlu tutulmaması,
 • İş sözleşmesinin tek taraflı feshi ile işçi yasal yollara başvursa bile işverenin haklı gerekçeleri ileri sürmesinden dolayı zarara uğramayacağını 
Sağlayacaktır. Bu sebeple işverenin haklı sebeple iş sözleşmesini feshetmesi, işçinin işverene yüklediği maddi ve yasal sorumluluklarından kurtulmasına imkan vermektedir.

Yorum Gönderme

0 Yorumlar